Archive for Listopad 2014

Histora zmian wersji 1.23

Co nowego w PowerGPS 1.23?

Historia ważniejszych zmian:

 • optymalizacje wyświetlania na telefonach o niższym rozmiarze ekranu
 • optymalizacje wyświetlania w zakresie przewijania okien pionowych (konfiguracji)
 • poprawki w zakresie zarządzania projektami (tworzenie/edycja projektów)
 • dodanie opcji w menu kontekstowym konfiguracji GPS – pt. „konfiguracja serwerów poprawek” – opcja pozwala na szybkie przestawienie strumienia poprawek, jaki GPS samoczynnie pobiera z wybranego serwera RTN/RTK
 • usprawnienia w zakresie komunikacji GPS z RTK Trimble oraz Kolida K9-T
 • poprawki w zakresie odczytu/zapisu opcji GPS/RTK
 • optymalizacje w zakresie ładowania projektów
 • usprawnienie w zakresie wywoływania opcji interfejsu GPS (zamiast reakcji na kliknięcie, które można było wywołać przypadkowym dotykiem – dodano min. czas przytrzymania 0,5s, aby wywołać panel opcji)

Historia zmian do wersji 1.22

Co nowego w PowerGPS 1.22?

Historia ważniejszych zmian od czasu publikacji wersji 1.16 do wersji 1.22:
W zakresie wspólnym (Android i Windows):

 • ulepszenie wyglądu okna konfiguracji GPS (dodanie ikon przy opcjach wyboru) (Android)
 • dodano parametry max. odchyłka liniowa dL oraz max. odchyłka wys. dH w oknie filtra/tolerancji GPS
 • zmiany w zakresie filtra próbek – dodano osobną sekcję TYCZENIE z parametrami tolerancji dla tyczenia
 • dodano możliwość wywołania opcji interfejsu GPS w oknie satelitów poprzez kliknięcie na ekranie
 • dodanie eksperymantalnej opcji – sygnalizacja dźwiękowa tyczenia
 • dodanie eksperymantalnej opcji – sygnalizacja dźwiękowa pomiaru kontrolnego
 • dodano możliwość zapisu punktu, jeśli nie osiągnięto zakładanej dokładności (wg filtra) – z pytaniem o zapis punktu
 • ulepszono okno ładowania pliku (np. przy imporcie) – umożliwiającego importowania pliku z dowolnej ścieżki (Android)
 • ulepszono okno zapisu pliku (np. przy eksporcie) – umożliwiającego eksportowanie pliku do dowolnej ścieżki (Android)
 • dodano okno konfiguracji opcji interfejsu GPS (tym samym usunięto opcje schowane w menu kontekstowym pod ikoną Konfiguruj)
 • zmiany i ulepszenia w zakresie obliczenia wcięcie liniowe
  • dodano możliwość zdefiniowania wysokości stanowisk na punkcie 1 i 2
  • dodano nową opcję Więcej->Wysokość punktu wcinanego, umożliwiająca wybór metody wg jakiej będzie obliczana wysokość punktu wcinanego
  • dodano szczegółowy raport z pomiaru wcięciem liniowym (dostępny pod opcją więcej)
 • dla wartości liczbowych dodano opcję Więcej, umożliwiającą pokazanie szczegółów pomiaru (np. odległości poziomej, skośnej i kąta pionowego)
 • dodano możliwość przełączania się pomiędzy widokami (jednoczesne wciśnięcie min. 3 palców na ekranie [tylko Android])
 • dodano możliwość przełączania się pomiędzy widokami (ikona)
 • dodano możliwość usuwania widoku
 • dodano możliwość tworzenia własnych widoków (z możliwością nadania własnej nazwy widoku)
 • zmiana w zakresie ikon trybów – dodano tryb WIDOK oraz ikony Plus,Minus,Dopasuj
 • dodano możliwość zapisu rozszerzonego pomiaru wartości liniowych (odległości/wysokości) – czyli odlg. skośna, pozioma i kąt pionowy – wartości te są pobierane podczas pomiaru dalmierzem
 • dodano moduł Książki Pomiaru, wywoływaną z poziomu menu startowego (pokazuje ona listę zdarzeń związaną ze sprzętem pomiarowym; pomiar punktu GPS, odlg. dalmierzem..itp) – jest to podgląd danych w pliku RTKP skojarzonego z projektem
 • dodano moduł Tabeli, wywoływaną z poziomu menu startowego (pokazuje ona listę punktów ze współrzędnymi z możliwością szybkiego wycentrowania na obiekcie)
 • dodano możliwość importu / eksportu warstwy z poziomu menu startowego
 • dodano możliwość przełączania warstwy z menu startowego
 • ulepszono i rozszerzono okno startowe (wyboru projektu), dając szybki dostęp do funkcji konfiguracji sprzętu, projektów oraz warstw
 • dodanie możliwości tyczenia wg ostatniej oraz uśrednianej pozycji
 • dodano możliwość orientacji tyczenia wg kompasu Android
 • dodano obsługę kompasu Android (pobieranie i zapisywanie kierunku)
 • dodano możliwość wyboru predefiniowanej anteny RTK (na razie tylko dla RTK Kolida)
 • optymalizacje i poprawki w zakresie obsługi projektów (odczytu/zapisu/zarządzania)
 • całościowe zmiany w zakresie interfejsu (GPS, dalmierze, interfejs ogólny), zmiana kolorystyki Android
 • zmiany w zakresie komunikacji RTK Trimble, Kolida K9-T, RTK Trimble z modemem South (ulepszono wybór urządzeń)
 • dodano możliwość przywoływania (jako zamrażanie) parametrów poprzednich pomiarów/tyczenia GPS
 • dodano możliwość zamrażania parametrów ostatniego pomiaru/tyczenia GPS
 • dodano możliwość automatycznego wyboru punktu kontrolnego/tyczonego (osnowy)
 • dodano możliwość wyboru punktu kontrolnego/tyczonego z listy
 • dodano możliwość odszukania punktu kontrolnego/tyczonego (okno przeszukiwania)
 • dodano możliwość szybkiego przełączania pomiędzy trybem tyczenia i pomiaru
 • moduł okna satelitów został rozszerzony o okno tyczenia
 • rozszerzono moduł okna satelitów o ślizgowy interfejs informacyjny Pomiaru – z dostępem do wizualizacji wszystkich parametrów pomiaru